Menu

Historia szkoły

H i s t o r i a  n a s z e j  s z k o ł y

Budynki szkolne.

Najstarszym budynkiem szkolnym w Rogowie jest tzw. czerwona szkoła. Budynek ten został wybudowany w okresie przedrozbiorowym. Do roku 1893 w budynku tym mieściła się jedna izba lekcyjna. Wówczas dobudowano dalsze dwie klasy. W roku  1927 ówczesny kierownik szkoły przebudował stary budynek zwiększając liczbę klas do czterech. Obecnie „czerwona szkoła” spełnia rolę czterodziałowego. Przedszkola dla 120 maluchów.

Budynek "białej szkoły" spełniał również rolę oświatową. Budynek ten był siedzibą właścicieli Rogowa – Korytowskich. Majątek obejmował 1000 ha ziemi. W 1876 Korytowscy  sprzedali swoją posiadłość Żydowi Hirschlergowi. W roku 1906 majątek został sprzedany rządowi niemieckiemu – ziemia została rozdzielona między kolonistów. W budynku początkowo mieścił się komisariat policji, a od 1908 roku swoją siedzibę miała szkoła niemiecka. Od roku 1919 do 1971 w budynku mieściła się polska szkoła. We wspomnianym okresie przez kilka lat mieściła się Szkoła Rolnicza oraz Komitet Gminny PZPR. Obecnie ”biała szkoła” to dom nauczycieli w którym mieszka 5 rodzin.

Dnia  1  września   1971 roku została oddana do użytku nowa szkoła. W budynku tym mieści się 13 izb lekcyjnych, 3 pracownie. Otwarcie odbyło się w obecności przedstawicieli władz i członków zarządu ZNP oraz zaproszonych gości.

 

 

Szkolny kalejdoskop historyczny

1945r. Pierwszym  kierownikiem  szkoły  jest  Tadeusz  Pietras. Szkoła posiada 6 oddziałów i 5 nauczycieli . Zorganizowano pierwszą manifestację poświęconą Polakom pomordowanym przez Niemców.
1946/47r. Związał się Komitet Opieki Szkolnej, który wolne datki od społeczeństwa przeznaczył na rzecz szkoły.
1948/49r. Obowiązki kierownika szkoły przez rok pełni Edmund Nowak. Pierwsza paczka gwiazdkowa dla młodzieży szkolnej z darów od społeczeństwa Rogowa.
1949/50r.

Powołany został Komitet Rodzicielski. Wprowadzono jako obowiązkowy język rosyjski w klasie V.
         Rozpoczynają  działalności:
         - Samorząd Uczniowski
         - Drużyna Harcerska
         - Liga Morska
         - Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza.
Pierwsza  nagroda  książkowa  za  najlepsze  wyniki  w  nauce.

1950/51r. 66 absolwentów kl. VII opuściło szkołę.
1953/54r. Zaczęto organizować zajęcia w czasie ferii zimowych.
1954/55r. Wprowadzono w szkole apele poranne.
1955/56r. Rozpoczęto naukę w szkole dla pracujących - uczęszczało 12 osób. Wprowadzono obowiązkowy egzamin końcowy dla kl. VII
1956/57r. Wprowadzono  jako przedmiot nadobowiązkowy naukę religii.
1957/58r. W ramach akcji "Oświata Dorosłych" zorganizowano przy szkole dwa zespoły przygotowujące w zakresie VII kl. szkoły podstawowej.
1958/59r. Zmniejszono etat nauczycieli z 30 do 26 godzin tygodniowo. Rozpoczęła działalność "Spółdzielnia  Uczniowska".
1962/63r. Pierwszy raz losowano premie za największe wkłady na książeczce SKO. Wprowadzono obowiązkowe ubezpieczenie młodzieży od wypadków.
1964/65r. Śmierć długoletniego kierownika szkoły Tadeusza Pietrasa. Społeczność uczniowska i nauczyciele biorą udział w uroczystościach pogrzebowych. Kierownikiem szkoły został Józef Kolonko.
1966/67r. Została oddana do użytku pracownia zajęć praktyczno - technicznych, zrobiona z budynku gospodarczego na terenie Białej Szkoły". Po raz pierwszy ukończyli szkołę absolwenci klasy VIII w liczbie 35 osób.
1968/69r. Po kilku latach starań rozpoczęto prace wstępne nad budową nowej szkoły.
1969/70r. Pożegnanie kierownika szkoły pana Józefa Kolonko, który odszedł na stanowisko nauczyciela biologi w LO-Żnin. Trwają prace wykończeniowe nowej szkoły.
1973/74r.

Z dniem 1 czerwca Szkoła Podstawowa w Rogowie została przemianowana na Zbiorczą Szkołę Gminną. Zbiorczej Szkole Gminnej podlegają szkoły na terenie gminy. Dowożone są dzieci z różnych miejscowości. Uczęszcza do szkoły na terenie gminy 962 uczniów. W całej gminie znajdują się następujące placówki oświatowe:

1.    Zbiorcza Szkoła Gminna w Rogowie

2.    Szkoła Podstawowa w Gościeszynie

3.    Szkoła Podstawowa w Grochowiskach Księżych

4.    Punkty Filialne: Gałęzewo, Ryszewo, Lubcz, Cotoń, Czewujewo, Mięcierzyn, Skórki, Wiewiórczyn

1974/75r. W ZSG w Rogowie utworzono specjalne klasy V i VI dla dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym, oraz klasę uzawodowioną o kierunku rolniczym dla uczniów przerośniętych wiekiem.
1975/76r. Po zlikwidowaniu powiatu Gminny Dyrektor Szkół mgr Wiesław Szmyciński zyskał dodatkowe uprawnienia w zarządzaniu szkołami na terenie gminy. Obniżono stopień administracyjny szkoły w Grochowiskach Księżych. Zlikwidowano klasy specjalne w Rogowie, a uczniów przeniesiono do Żnina.
1976/77r. Przy pomocy finansowej Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy urządzono świetlicę dla klas I-IV. Świetlica „Maluchy” została urządzona na styl mieszkania.
1978/79r. W roku tym wkroczyliśmy w nowy etap rozwoju oświaty polegający na wdrażaniu programu szkoły dziesięcioletniej w klasach pierwszych. Na dyrektora ZSG w Rogowie  powołano mgr Jana Kupcewicza nauczyciela Szkoły Podstawowej w Gościeszynie.
1981/82r. Wprowadzenie pięciodniowego system pracy. Rozpoczęto radiofonizację szkoły.
1984/85r. W związku z utworzeniem Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i powołaniem Inspektorów Szkół przestała istnieć Zbiorcza Szkoła Gminna w Rogowie. Na terenie gminy istnieją ośmioklasowe Szkoły Podstawowe w Rogowie i Gościeszynie oraz podległe tym szkołom Punkty Filialne.
1986/87r. Od września cała społeczność uczniowska przygotowuje się do uroczystości związanej z przyjęciem „Sztandaru”. Nawiązano współpracę i kontakty z jednostką wojskową  Armii Radzieckiej stacjonującą we Wrześni. Gościliśmy oficerów tej jednostki w naszej szkole.
1993/94r. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Gołąbki i Szkołą Podstawową w Rogowie została wydzierżawiona młodzieży osada letnia w Jeziorach. Dzieci mają tu zieloną szkołę.
1996/97 W szkole rozpoczynają pracę : Krzysztof Kuś i Aneta Rakowicz. Spotkanie koleżeńskie absolwentów rocznika 1946/47 i 1947/48 Szkoły Podstawowej w Rogowie.
1999/2000r. Od tego roku szkolnego obok Szkoły Podstawowej istnieje również Gimnazjum pod wspólną dyrekcją. Po raz ostatni mury naszej szkoły opuścili uczniowie klas ósmych.
   

 

Dyrektorzy Szkoły

1918 – 1930 Ludwik Głąbiński
1930 – 1938 Antoni Lubik
1938 – 1939 Tadeusz Pietra
1939 – 1945 Gutsches
20.01.1945 – 31.12.1945 Jan Maniak
01.01.1946 – 01.09.1949 Edward Nowak(pełniący obowiązki)
01.09.1949 – 25.08.1965 Tadeusz Pietras
01.09.1965 – 01.09.1970 Józef Kolonko
01.09.1970 – 01.08.1978 Wiesław Szmyciński
01.08.1978 – 31.08.2003 Jan Kupcewicz
23.09.2003 - 31.08.2018 Eliza Reszka
od 1.09.2018 Krzysztof Kuś

 

Galeria zdjęć

Wiadomości