Menu

Rekrutacja 2018

Uwaga Rodzice!

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

                            w Rogowie

                                                 informuje, że prowadzone są zapisy dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Zgłoszenia i rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej


Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – posiadające opinię poradni                                               psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
 • dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Rogowie – z urzędu;
 • dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej w Rogowie – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy dostarczyć do sekretariatu wypełnione zgłoszenie lub wniosek z oświadczeniem wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym.

Druk zgłoszenia do pobrania

Zgłoszenia i wnioski przyjmuje sekretarz szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej
można uzyskać pod nr telefonu 52 30 24 065

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział wpostępowaniu rekrutacyjnym.
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Rogowo Nr 0050.9.2018.


 

 

Kryteria rekrutacyjne i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów:

 

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata studiują, pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Jedno rodziców/opiekunów prawnych kandydata studiuje, pracuje zawodowo, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

8

Pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Do przedszkola(szkoły, do której składany jest wniosek) uczęszcza rodzeństwo kandydata

5

Dane potwierdza dyrektor przedszkola lub szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

W postępowaniu rekrutacyjnym uczniowie będą przyjmowani począwszy od najwyższej sumy punktów w zależności od liczby wolnych miejsc.

Z A P R A S Z A M Y !!!

Terminy związane z rekrutacją do klas pierwszych szkoły podstawowej

Terminy zgłoszeń :

 • od 26.02 – 26.03.2018r.:
  złożenie zgłoszenia do szkoły
 • od 02.04.2018r. do 16.04.2018r.:
  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły, ustalenie liczby wolnych miejsc do postępowania rekrutacyjnego
 • 27.04.2018r.:
  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły):

Reguluje Zarządzenie Wójta Gminy Rogowo w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego w tym terminu składania dokumentów  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogowo na rok szkolny 2018/2019.

Galeria zdjęć

Wiadomości