Menu

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK

przy Gimnazjum Publicznym w Rogowie

Jestem nie po to, by mnie kochali i podziwiali,
ale po to, abym działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat,
o człowieka.” - Janusz Korczak

 

 

Członkowie Szkolnego Koła  PCK
 

Zarząd Koła

Małgorzata Plewa – przewodnicząca SK PCK

Weronika Jankowska – zastępca

Katarzyna  Rychlewska – członek zarządu

 

 

Członkowie

Laura Kanigowska

Oliwia Wszołek

Renata Żelek

Roksana Purol

Wiktoria Pomorska

Weronika Wilczkowska

Wiktoria Pomorska

 

Wolontariusze

Amelia Karpińska

Roksana Kosińska

Mateusz Piekarski

Milena Górna

 

Opiekun Koła
 mgr  Marek Spochacz


 

Co roku  organizowana jest  Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Zorganizowaliśmy etap szkolny (17 listopada 2017r) w którym  udział wzięli: K. Rychlewska, R. Kosińska, W. Jankowska, W. Wilczkowska

Najlepiej spisała się Kasia Rychlewska, która w drugim etapie rejonowym w Żninie zajęła  miejsce III.

 Kasia przedtem jako element  konkursowy musiała przygotować  program propagujący sportowy i aktywny styl życia z wykorzystaniem specjalnych zestawów do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Kasia przedstawiła prezentację w klasie a następnie odbyły się wspólne ćwiczenia pod jej nadzorem.  /fot.1 i 2/

     

 

Systematycznie na zebraniach propagowane były zachowania pro –zdrowotne oraz związane z honorowym krwiodawstwem

  

W październiku oraz w listopadzie członkowie  SK PCK  zorganizowali  zbiórkę plastikowych nakrętek na terenie szkoły. Nakrętki przekazano Pani Pomorskiej na zakup wózka inwalidzkiego dla Kamili

W grudniu młodzież SK PCK zorganizowała akcję ,,Świąteczna Paczka’’ dla starszej osoby i jednej rodziny, które to przyjęły je z radością i dużym wzruszeniem / fot 3/

 


 

 

Tydzień PCK w naszej szkole ( maj 2016)

 

 

 

 


Pierwsza wzmianka  dotycząca szkolnego koła PCK w Rogowie pojawiła się w kronice szkolnej w maju 1947 roku, a więc 63 lata temu.

 

Kartki  z kroniki szkolnej  1947 rok. ze wzmiankami na temat działalności PCK.

 

 

Szkolne Koło  PCK  w latach 1992-2005 liczyło średnio około 20 -40  uczniów. Obecnie  z powodów materialnych liczy  około 10 oraz  kilkoro wolontariuszy. Cele statutowe  głównie o tematyce prozdrowotnej i społeczno –opiekuńczej realizuje się poprzez systematyczne udziały  częstokroć z sukcesami w olimpiadach  ogólnopolskich  Zdrowy styl życia” ,powiatowych  Uratuj życie” gdzie co roku zajmują miejsca w czołówce szkół gimnazjalnych i wielu szkolnych  jak np. o tematyce  AIDS czy innych wynikających z potrzeby sytuacji.  Co roku młodzież uczestniczy także w  kwestach  o zasięgu krajowym  jak „Góra  grosza  czy o zasięgu światowym  Tydzień PCK „ gdzie zbiera jednorazowo  do puszek kilkaset złotych. Od  18-tu  lat opiekunem  szkolnego koła PCK jest nauczyciel biologii Marek Spochacz poprzednio  funkcję tę  sprawowali  ; panie  Maria Pietras,  Weronika Kaczmarek , Agata Frelich  a od 1992 roku  Marek Spochacz .


Nasza praca i  nasze osiągnięcia

Szkolne Koło PCK  w Publicznym Gimnazjum  w RogowieNa jednym z zebrań  Szkolnego Koła PCK

Oto najważniejsze z nich :

 

-W co rocznych  kwestach ulicznych zbieramy od 400 do 800 zł  z okazji Tygodnia PCK zł a najlepsze wolontariuszki z naszej  szkoły  były zapraszane na powiatowy festyn PCK Pomóż nam Pomagać  gdzie  otrzymywały pochwały i gratulacje

- organizujemy zbiórki Góra Grosza ( pieniądze  przekazywane są na dofinansowanie kolonii letnich )

- dzięki owocnej pracy koła przyznawano naszej szkole  w ramach akcji Stop Bosym Stopom

po kilkadziesiąt  par butów  dla dzieci z rodzin uboższych

_ Zorganizowano i przeprowadzono konkursy plastyczne o tematyce antynikotynowej z okazji Dnia Bez Papierosa.  Prace te wystawiano w świetlicy szkolnej mi  nagradzano.

-Systematycznie na zebraniach i gazetce szkolnej propagowane były zachowania pro –zdrowotne oraz związane z honorowym krwiodawstwem

- co roku  nasi członkowie uczestniczą w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia  na szczeblu szkolnym , powiatowym a także kilka razy na  wojewódzkim ( w br. wysokie III miejsce  uzyskała Wiktoria Czerniejewska )

_ od kilku lat  najlepsi  ratownicy  biorą udział w  zawodach Uratuj Życie  organizowanych przez starostę żnińskiego   

- przeprowadzono akcję pro zdrowotną  dla uczniów klasy pierwszej Szk. Podst.

a także  środowiskową w WDK.

   -  Od 7 - 13 maja obchodzony jest w Polsce "Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża".

    W tym czasie w naszej szkole specjalnie przygotowani   członkowie  szkolnego koła PCK  zorganizują punkt diagnostyczny w którym będzie można  sobie zbadać np.   wzrok  ( w tym także testy na daltonizm) , ciśnienie krwi, tętno, wagę , wzrost oraz BMI.

 Majowe zbiórki do puszek zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem

 

 


PCK W POWIECIE ŻNIŃSKIM

 

Inicjatywa założenia Czerwonego Krzyża w Żninie  wyszła z grona pań ziemianek z Towarzystwa Św. Wincentego a Paulo.  19 sierpnia 1919r. odbyło się zebranie organizacyjne ,na którym wybrano 12 członków Zarządu. Pierwszą przewodniczącą została Halina Tuchołczyna z Marcinkowa Dolnego. Jednym z pierwszych poczynań Oddziału PCK w Żninie było zbieranie książek i pism dla żołnierzy na froncie.  Dla przydzielonych oddziałów wojskowych organizowano  żywność i odzież. Po I wojnie światowej nie ustawano w działaniach na rzecz  żołnierzy i uchodźców, podejmowano opiekę nad wdowami i sierotami poległych oraz inwalidów wojennych. Od 1924 r. do lutego 1931 r. nastąpiła przerwa  w działalności Oddziału Czerwonego Krzyża w Żninie. Po reaktywowaniu prezesem  Oddziału została dr Prakseda Starkówna i kierowała nim do października 1937r. W tym czasie tworzono drużyny ratownicze ,  szkolono instruktorów, zakupiono sprzęt sanitarny oraz ekwipunek dla drużyn ratowniczych. Od 1 stycznia 1935r.  żniński Odział  liczący 342 członków  włączono do Okręgu Pomorskiego. Działania w czasie okupacji prowadzone były pod egidą Okręgu Pomorskiego.

       Po II wojnie światowej reaktywowano działalność PCK w Żninie .Zgodnie ze strukturami organizacyjnymi Polskiego Czerwonego Krzyża   utworzono Zarząd Powiatowy PCK w Żninie.  Funkcję Prezesa od 1954r. do 1964r pełnił  dr Zbigniew Romanowski a na Sekretarza powołano Hieronima Grzelaka. Prezesi się zmieniali a Pan Hieronim Grzelak funkcję tą pełnił nieprzerwanie do maja 2009r. (55 lat działalności – zmarł 25 maja 2009r). Kolejnymi Prezesami byli: od 1964rdo1968r. lek med. Karol Schulc, od 1968r. do 1978r. Henryk Pejka a od 1978 do chwili obecnej lek  med. Bronisław Woźny.

W 2009r  powołano nowy  Zarząd. Prezesem został  ponownie lek med. Bronisław Woźny , Wice Prezesem  Pani Maria Bursztyńska , Sekretarzem Pani Izabela Gronet , Skarbnikiem Pan Marek Spochacz a Pan Jacek Jezierski - członkiem Zarządu.

Nazewnictwo PCK w Żninie  z upływem lat zmieniano na Oddział Lokalny PCK, Zarząd Rejonowy PCK, a od stycznia 2012 r. przywrócono pierwotną nazwę –Oddział Rejonowy PCK . Rejon jest odpowiednikiem powiatu.

W okresie powojennym PCK w Żninie podjęło intensywne działania. Utworzono 65 Szkolnych Kół PCK zrzeszających  ok. 4.800 członków . Powstało 7 Drużyn Medyczno-Sanitarnych PCK przy szkołach ponadpodstawowych. Drużyny te przekazywały zdobytą wiedzę i umiejętności swoim kolegom i koleżankom szkolnym prowadząc szkolenia w tym zakresie. Organizowano również ćwiczenia i współzawodnictwa miedzy drużynami. Najlepsze drużyny  wytypowano do  zawodów na szczeblu wojewódzkim , gdzie  zdobywały zaszczytne miejsce przynosząc chlubę swoim opiekunom, szkołom i społeczeństwu lokalnemu.  Z inicjatywy Pani Marii Dziembowskiej  ze Szkolnej Służby Zdrowia powstało   41 „Klubów Wiewiórka”  ,które zrzeszały ok. 2.500 członków. Kluby te miały na celu przestrzeganie i propagowanie ogólnie pojętej higieny. Wszystkie Koła  Szkolne i Kluby wiewiórka działały pod opieką  Komisji Młodzieżowej przy PCK w Żninie, której przewodniczyła Pani Irena Sroczyńska. Młodzież bardzo aktywnie włączała się w działania proponowane  przez Zarząd Powiatowy PCK , a także realizowała własne pomysły.

Dzieci i młodzież pod kierunkiem swoich opiekunów wykonywały zabawki dla dzieci z ognisk przedszkolnych, organizowały zbiorki pieniędzy  na zakup książek i zabawek dla dzieci  przebywających w żnińskim szpitalu . Aktywnie włączali się w  organizację zbiorek żywności oraz pieniędzy  na zakup paczek świątecznych dla wielodzietnych rodzin i samotnych matek. Organizowali zbiórkę i wydawanie odzieży dla najuboższych rodzin. Szkolne Koła PCK  wspólnie z harcerzami organizowały  wieczornice dla najstarszych mieszkańców powiatu  pod tytułem „Wspominamy”. Na wieczornice zapraszano słynnych  Pałuczan jak  żnińską literatkę – Wandę  Dobaczewską i innych.

Szerząc oświatę sanitarną organizowano  wystawy objazdowe pod kierunkiem Pana Stefana Wieczorka. Na jedną z wystaw  młodzież wykonała 80 plansz obrazujących w przystępny sposób najczęstsze przyczyny powstawania nieszczęśliwych wypadków i sposoby udzielania  I pomocy. Docierano niemal do każdej szkoły i każdej miejscowości powiatu żnińskiego. Działania młodzieży były wspierane przez opiekunów szkolnych. Najbardziej zaangażowani opiekunowie zostali uhonorowani dyplomami i odznaczeniami . Do nich należą: Maria Dziembowska, Irena Sroczyńska, Stefania Szymańska, Bożena Kaźmierczak, Janusz Kaźmierski ,Zofia Włodarczak i Halina Kawka.

Inną formą szerzenia oświaty zdrowotnej były organizowane z inicjatywy Prezesa  Zarządu Rejonowego PCK  lek med. Karola Schulca „Białe niedziele”.  Tworzono ekipy lekarskie , które dokonywały badań lekarskich mieszkańców wsi .Docierano do najdalszych zakątków powiatu

Szkolne Koła ściśle współpracowały z Kołami Terenowymi dorosłych.

Istniało  60   Kół Terenowych i Przyzakładowych PCK liczących  5.247 członków  i wolontariuszy. 


ROGOWO

Bardzo aktywnym działaczem był  wieloletni Prezes Koła Terenowego PCK w RogowiePan  Kazimierz Rachwalski.  Za swe zasługi w rozwoju  honorowego krwiodawstwa i 50 – cio letnią działalność w PCK   został uhonorowany w 2001r.  Statuetką Honorowego Członka  PCK i odznaczeniami Państwowymi.

Przy Oddziale Powiatowym PCK w Żninie od 1 marca 1973r.działał Punkt  Opieki nad chorym i zatrudniał na początku  6 pracowników. Forma tej działalności okazała się bardzo potrzebna i zaczęto tworzyć nowe Punkty w Janowcu Wlkp. i Rogowie .Na przełomie lat 50-tych i 60-tych oraz na początku lat 70 –tych prowadzono czteromiesięczne szkolenia „Sióstr Pogotowia PCK”. Łącznie przeszkolono 149  sióstr pogotowia PCK, ale nie wszyscy zostali zatrudnieni. Na stałe zatrudniano 40 sióstr PCK, które obejmowały opieką osoby starsze, samotne, schorowane i ubogie oraz otaczali opieką osoby chore – leżące w domach. Jednakże na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. dotyczącej zmiany finansowania i organizacji  pomocy społecznej, ciężar zadań w zakresie opieki społecznej i spraw socjalnych  przejęły Gminy. W związku z tym wszystkie Punkty Opieki nad chorym   w domu prowadzone przez PCK  zostały przekazane z dniem 31 grudnia  1992r. Zarządom  Samorządów  Lokalnych. Siostry PCK zostały  przejęte przez  gminy. Nie zrażając się utratą Punktów Opieki i Sióstr Pogotowia PCK Zarząd Powiatowy PCK w Żninie podjął inną formę  pomocy najuboższym  organizując punkt dożywiania. Dzięki pomocy Gminy Żnin opłacającej pracownika  oraz przyznaniu dotacji na  dożywianie rozpoczęto regularne wydawanie posiłków  dla 32  najbiedniejszych rodzin. Z upływem czasu i  w miarę potrzeb społecznych działalność ta rozwijała się . Obecnie wydawanych jest ok. 150 posiłków dziennie.

            Na początku lat 90-tych nastąpiło usamodzielnienie Zarządów Rejonowych PCK pod względem finansowym. Państwo przestało dotować organizację ,co przyczyniło się do zmiany funkcji i roli oddziałów Rejonowych. Również w Zarządzie Rejonowym w Żninie został  zlikwidowany etat ,a Zarząd zdany na  własne siły i przedsiębiorczość. Dalsza działalność opierała się wyłącznie na wolontariacie. Zarówno utrzymanie budynku jak i wszystkie podejmowane działania statutowe pokrywane  były i są  z pieniędzy pozyskanych od darczyńców, ze zbiórek publicznych i składek członkowskich.

            Ważnym elementem w historii żnińskiego PCK była Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy Żnin Pana Zbigniewa Jaszczuka z dnia 15 listopada 1989r. dotycząca przekazania nieodpłatnie na własność w zamian za dokonanie remontu kapitalnego budynku położonego na działce o powierzchni 648 m2 przy ul. Aliantów 10 w Żninie, z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Rejonowego w Żninie. Dzięki ofiarności społeczeństwa w dniach 27 i 28 lutego 1990 r. przeprowadzono się z wynajmowanego lokalu przy ul. 700-lecia 20 ( budynek Sióstr Zakonnych) do wyremontowanego budynku.

Jako wyraz uznania działalności na rzecz społeczeństwa lokalnego w 48 rocznicę istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża i jego działalności na terenie Powiatu Żnińskiego w dniu 13 maja 1967r.  społeczeństwo Powiatu ufundowało Sztandar dla Powiatowej Organizacji czerwonokrzyskiej.

 

            Bardzo istotną działalnością statutową PCK było i jest Honorowe Krwiodawstwo. W Polsce pierwsze poczynania  w zakresie krwiodawstwa odnotowano w 1935r. Honorowe Krwiodawstwo zaistniało w „Wojennym Pogotowiu Krwi” i Harcerskiej Służbie Krwi  w czasie okupacji niemieckiej. Po wojnie  Polski Czerwony Krzyż jako pierwszy  organizował Stacje Krwiodawstwa, podejmując trud werbunku dawców krwi i propagowania krwiodawstwa. W 1958 r. w Statucie PCK zawarty został stosowny zapis dając tym samym początek Ruchu  Honorowego Krwiodawstwa PCK.W połowie lat 60 – tych powstały pierwsze Kluby Honorowych Dawców Krwi w woj. Poznańskim , warszawskim i na Śląsku.

W 1970 r. z inicjatywy ówczesnego Sekretarza Lokalnego Zarządu PCK  Pana Hieronima Grzelaka również na Pałukach powstał pierwszy Klub Honorowych Dawców Krwi (HDK). Klub w momencie powstania liczył 21 członków. Pierwszym Prezesem był Jan Pięta - utytułowany Odznaką Zasłużony dla Zdrowia Narodu, który funkcję tą pełnił do 1974r. W początkowych latach działalności do Klubu wstąpiła pierwsza kobieta – Elżbieta Leśniewska. Stację krwiodawstwa utworzono w Szpitalu Powiatowym w Żninie, która istniała  do 2005roku. tj. do momentu pozyskania przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy  nowoczesnego Ambulansu do poboru krwi.

W  latach 1974 do 1978 funkcję Prezesa objął Kazimierz  Matuszak. Od 1978 r. do 1986 r. Prezesem był Józef Sztanga , a od 15 września 1986r.dochwili obecnej funkcję Prezesa pełni  Włodzimierz  Dolaciński – wieloletni krwiodawca utytułowany licznymi odznaczeniami , również Państwowymi. W pierwszych latach działalności Klub liczył  162 członków .Do żnińskiego Klubu HDK PCK przybywało coraz więcej członków, w związku z czym zaczęto tworzyć nowe Kluby.

            W 1976r. powstał Klub HDK w Barcinie liczący 28członków,  którego Prezesem był Jerzy Wójciński. Również w 1976 r. powstał Klub HDK w Janowcu Wlkp.  liczący początkowo 52 członków, a prezesem był Kazimierz Szociński i jest do chwili obecnej. Przyzakładowy Klub HDK PGR w Sarbinowie II powstał w 1980r. Zrzeszał  38 członków, a Prezesem był Antoni Kośmider. Drugi Przyzakładowy Klub HDK  PGR powstał w Złotnikach i liczył 20 członków, a prezesem został Andrzej Krygier. Klub HDK przy ORMO  w  Rogowie powstał w 1983r.i liczył 31członków, a Prezesem był Hieronim  Krutkowski.  Przyzakładowy Klub HDK   SPOMASZ w Żninie powstał w 1988r.i liczył 21 członków a Prezesem był Ryszard Kowalski . Lącznie w pierwszych latach działalności kluby zrzeszały  352 członków. Wraz ze zmianami ustrojowymi, ekonomicznymi i społecznymi zaistniały również zmiany  w liczebności Klubów  HDK PCK. Zakłady pracy zaczęto likwidować a tym samym i  ulegały likwidacji Przyzakładowe Kluby,  a członków przejęły   pozostałe Kluby.   Utworzono trzy  Kluby HDK działające przy PCK w Żninie. Są to : Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Andrzeja Hofmana w Żninie- Prezesem jest Pan Włodzimierz Dolaciński, Klub Honorowych Dawców Krwi im Bł. ks Mariana Skrzypczaka w Janowcu Wlkp. – Prezesem jest Pan Kazimierz Szociński i Klub Honorowych Dawców Krwi „STRAŻAK” w Rogowie  – Prezesem jest  Pan Andrzej Krygier. Kluby te istnieją do dnia dzisiejszego.  17 października 2012 r. powstał kolejny Klub HDK PCK przy Zespole Szkól Penadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie, którego Prezesem jest  Lech Robakowski a opiekunem Pan Mariusz Ćwikliński – nauczyciel tejże szkoły.  Obecnie Kluby liczą   560  krwiodawców. Do przodujących krwiodawców, którzy oddali ponad 100 litrów krwi należą: Pan Romuald Kozakowski z Rogowa oddał 112 litrów krwi,  Pan Tadeusz Meler  ze Żnina oddał 108 litrów krwi, Pan Włodzimierz Dolaciński ze Żnina oddał 106 litrów krwi. Honorowymi dawcami, którzy oddali nieco mniej niż 100 litrów krwi są: Pan Marek Kozłowski ze Żnina oddał 95 litrów krwi, Pan Andrzej Krygier z Rogowa oddał 94 litry krwi, Pan Zdzisław Skibiński ze Złotnik oddał 83 litry krwi. Krwiodawcy, którzy oddali najwięcej krwi zostali odznaczeni Złotymi Krzyżami Zasługi i Orderem Odrodzenia Polski prze Prezydenta RP  Odznakami „Kryształowe Serce” przez Zarząd Główny PCK i odznakami „Zasłużeni dla Zdrowia Narodu przez Ministra Zdrowia. Ponadto  krwiodawcy którzy oddali więcej niż 6 litrów krwi zostali  uhonorowani odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II ,i II stopnia w zależności od ilości oddanej krwi.  W dowód uznania dla honorowych Dawców krwi  dwóm Klubom przekazano Sztandary .Klubowi HDK  w Janowcu Wlkp. w 2001r  w 25 rocznicę działalności i Klub HDK PCK  Strażak w  Rogowie  w 2010r .

Pieczę nad wszystkimi Klubami sprawuje   Przewodnicząca Rady Rejonowej Honorowych Dawców Krwi  Polskiego Czerwonego Krzyża Pani lek med. Wanda Usowska, pełniąca jednocześnie funkcję członka Zarządu  Oddziału Rejonowego PCK w Żnnie.

W dowód uznania  społeczeństwo Powiatu Żnińskiego ufundowało w 1974 r.  Honorowym Dawcom Krwi  Polskiego Czerwonego Krzyża Pomnik, który pierwotnie ustawiono w Parku Miejskim w Żninie. W owym czasie był to jedyny pomnik w Polsce, a obecnie jeden z nielicznych. Projekt Pomnika wykonał artysta plastyk  Pan Rudolf Rogatty z Bydgoszczy , a odlew w czynie społecznym wykonali pracownicy Odlewni ŻEFAM w Żninie. Odsłonięcia  Pomnika dokonano 30 maja 1974r. Po 25 latach na życzenie krwiodawców  Pomnik poddano renowacji i przeniesiono na  ul. Aliantów 10, obok siedziby Zarządu Oddziału Rejonowego PCK. Po renowacji na pomniku dodatkowo umieszczono tablicę z napisem:

”TYM, KTÓRZY ODESZLI I TYM, KTÓRZY ODEJDĄ- SPOŁECZEŃSTWO PAŁUK”. Pod wpływem działania warunków atmosferycznych pomnik stopniowo ulegał zniszczeniu i nie nadawał się do kolejnej renowacji. Obecnie trwają prace  nad nowym pomnikiem, którego ukończenie planuje się na maja 2013r.

Poza krwiodawstwem Oddział Rejonowy w PCK W Żninie podejmuje rożne działania charytatywne i humanitarne dzięki dużemu zaangażowaniu wolontariuszy i młodzieży szkolnej. 

Obecnie istnieją trzy Podstawowe Koła Terenowe PCK:

w Żninie – Prezesem jest Pani Joanna Szymańska,

 w Gąsawie – Prezesem jest Pani Barbara Michalczak i

w Rogowie – Prezesem jest Pan Roman Kubera.

Łącznie koła liczą  67 członków i  12 wolontariuszy. Poza Kołami Terenowymi PCK  istnieje  9 Szkolnych Kół PCK w : Żninie w Szkole Podstawowej Nr 2, Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Łabiszynie, Gimnazjum w Janowcu Wlkp., Zespole Publicznych Szkól w Rogowie i Gościeszynie , Gimnazjum Nr 1 w Barcinie ,Zespole Szkól Ponad Gimnazjalnych w Gąsawie i Żninie. Łącznie Szkolne Koła zrzeszają 105 członków 26 wolontariuszy. Ponadto w 2011r powstała grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (SIM PCK) w Żninie licząca 18 członków.  Przewodniczącą  jest  Olga  Małecka    uczennica

I LO w Żninie, a opiekunem – Pani Izabela Gronet.

Dzięki ofiarności i dużemu zaangażowaniu wolontariuszy organizowane są różne akcje  charytatywne:

 • Coroczne spotkania integracyjne społeczności lokalnej w formie Festynu pt. ”Pomóż nam pomagać”, z którego dochód przeznaczany jest na działalność statutową PCK.

 • Pomoc poszkodowanym w kataklizmach ,np. powodzianom poprzez zbiórkę odzieży, art. gospodarstwa domowego, przyborów szkolnych w ramach akcji „wyprawka dla żaka”, oraz trwałej żywności

 • Coroczny bal charytatywny w Restauracji MARTINA w Żninie , z którego dochód przeznaczony jest na działalność statutową PCK

 • „Dni walki z głodem” ( grupa SIM aktywnie włączyła się w akcję pozyskując od sponsorów  pieczywo i znicze sprzedawała je  za symboliczna złotówkę , a uzyskane pieniądze przeznaczono na gwiazdkę PCK)

 • „Czerwonokrzyska Gwiazdka „ ( zbiórka  art. spożywczych w  marketach, pakowanie w marketach zakupionych przez konsumentów różnych artykułów w zamian za  co konsumenci mogli dobrowolnie  składać datki do specjalnie oznakowanych puszek bądź włożyć do kosza art. spożywcze, organizacja  koncertu charytatywnego )  Z zebranych art. spożywczych i pieniędzy przygotowywane są  paczki świąteczne  i wigilia dla dzieci  z rodzin dotkniętych niedostatkiem oraz paczki rodzinne . Zawartość paczek uzależniona jest od hojności społeczeństwa.

 • „Wielkanoc z PCK” – Zbiórka art. spożywczych w marketach. Przygotowano i przekazano  60 dzieciom paczki świąteczne.

 • „Wyprawka dla żaka”- zbiórka w marketach art. szkolnych  dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, których rodziców nie stać na kupno pełnego wyposażenia swoim dzieciom.

 • „Gorączka złota” – zbierano w żnińskich szkołach złote monety 1, 2, i 5 groszowe. Zebrane „złote monety” wymieniane są w Banku Spółdzielczym w Żninie. Pieniądze te zgodnie z ideą akcji przeznaczono na obóz szkoleniowy PCK dla młodzieży.

 • Zbiórka i wydawanie odzieży używanej  w budynku PCK  raz w miesiącu. Zarówno potrzeby jak i zainteresowanie jest duże .

 • Program   edukacyjny     „Ratowniczek pomaga ci pomagać”.  Przeciętnie każdego roku  edukacją obejmowanych jest 250 dzieci klas nauczania początkowego .Jest to program z zakresu pierwszej pomocy. Realizatorami jest grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Żnin i członków Szkolnego Koła PCK w Łabiszynie posiadająca stosowne uprawnienia w tym zakresie. Środki na  realizację programu pozyskano  z Gminy Żnin i Gminy Łabiszyn.

 • konkursy o tematyce zdrowotnej.

 

W budynku PCK przy ulicy Aliantów 10 prowadzona jest stołówka wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) w Żninie. PCK udostępnia pomieszczenia. Miejsce to jest azylem dla ludzi biednych, którzy mogą tu spokojnie bez skrępowania skorzystać z oferowanych przez MOPS posiłków. Średnio z posiłków korzysta około 150 osób dziennie a liczba chętnych  co roku wzrasta .

 

Rys historyczny opracowała Alicja Świat – wolontariusz PCK w Żninie

                              Materiały: Kronika PCK Żnin, wycinki prasowe, zapisy wystąpień okolicznościowych członków  PCK   dane liczbowe z archiwalnych i bieżących sprawozdań rocznych oraz wywiady z krwiodawcami.


Kalendarium PCK

Kalendarium – Ważne daty w ciągu roku:


♥   4 - 11 maj → Tydzień PCK

♥   8 maj → Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża

♥   14 czerwiec (do 2004r. 23 maj) → Światowy Dzień Honorowego Krwiodawcy

♥   25 październik → Dzień Młodzieży PCK

♥   22 - 26 listopad → Dni Krwiodawstwa

♥   5 grudzień → Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


Konkursy i olimpiady kwesty….Zwycięzcy XXIII Olimpiady  Zdrowego Stylu Życia na szczeblu  wojewódzkim (pierwsza od lewej Wiktoria Czerniejewska  z ZPS Rogowo )

 

 

XXIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - etap okręgowy w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK podaje wyniki etapu okręgowego XXIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, w której wzięło udział 37 uczestników laureatów etapów rejonowych z naszego województwa ( 19 w grupie gimnazjalnej i 18 w grupie ponadgimnazjalnej ): w grupie gimnazjalnej nagrody otrzymali:

I miejsce – uczennica Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie MARTYNA WIŚNIEWSKA

II miejsce - uczennica Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej ALICJA BAREŁA

III miejsce-uczennica Publicznego Gimnazjum w Rogowie WIKTORIA CZERNIEJEWSKA

Na podstawie  www.bydgoszcz.org.pck.pl

W dniu 23 i 24 maja  jak co roku  zorganizowano i przeprowadzono kwestę  uliczną  w której zebrano  619 złotych . Pieniądze są przekazywane na  działalność statutową  Polskiego Czerwonego Krzyża.  Najlepiej kwestowali Asia Ratajczak  Asia Hyla , Wiktoria Pomorska , Marta Doman , Karolina Dorabiała i Szymon Jasnowski.Od września do lutego  w naszym Szkolnym Kole PCK

 

-Wybory nowego zarządu PCK !!!!!!

-Zorganizowanie i przygotowanie uczniów do  udziału w Olimpiadzie

 Zdrowego Stylu Życia  na szczeblu szkolnym w którym wzięło udział 3 uczniów gimnazjum –do drugiego etapu na szczeblu powiatowym  zakwalifikowała się Magda Staniszewska  z kl. III a  gdzie zajęła III miejsce.

-Systematycznie na zebraniach i gazetce szkolnej propagowane były zachowania pro –zdrowotne oraz związane z honorowym krwiodawstwem

-W dalszym ciągu  uczniowie systematycznie pomagają przy zbiórce plastikowych  nakrętek  na terenie szkoły

- Młodzież zorganizowała  zbiórkę  żywności dla trzech starszych osób z Rogowa  , które to  przyjęły ją  z radością oraz  dużym  wzruszeniem

-  Uregulowano sprawy składkowe  oraz  przyjęto nowych  członków i wolontariuszy.

    /obecnie koło liczy 10  członków  oraz kilku wolontariuszy./

                                 

- dla  kilku członków PCK  zorganizowany został kurs  praktycznej pierwszej pomocy zakończony sprawdzeniem umiejętności.

-przygotowano uczniów do  Olimpiady Uratuj Życie organizowanej co rocznie przez Starostwo Powiatowe. Były to ; Weronika Jankowska , Natalia Jeżewska i Wiktoria Cieślak  ,dziewczyny  dobrze reprezentowały  naszą   szkołę zajmując IV miejsce w powiecie spośród 13 szkół. /Konkurs ten był poprzedzony eliminacjami na szczeblu  szkolnym w, których brało udział  7 uczniów/.

 

W ramach programu prozdrowotnego  dotyczącego higieny jamy ustnej  pt  „ Chroń Dziecięce Uśmiechy „  w naszej szkole  zrealizowano go  w oparciu o zeszyty edukacyjne  PCK „Ja i mój uśmiech”.

Realizacja  nastąpiła w miesiącu grudniu 2016 roku. Przeprowadzono ją w klasach szkoły podstawowej tj.

 kl. III a / 25 uczniów /  realizowała  wychowawczyni Grażyna Spochacz

kl.  II   /20 uczniów / pani Marlena Jasińska

kl.   V a /20 uczniów/ pan Marek Spochacz

 

W opinii realizujących  program  ten  spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów ze względu na ciekawy zeszyt oraz zawartymi w nim  dodatkami w formie krzyżówek ,wykreślanek , kolorowanek czy gier.

-systematycznie na zebraniach i gazetce szkolnej propagowane były zachowania pro –zdrowotne oraz związane z honorowym krwiodawstwem oraz bezpieczeństwem podczas ferii

 

                                                                                   Opiekun SK PCK

                                                                                   Marek Spochacz

 ROGOWO 22.01. 2017

Olimpiada „Zdrowego Stylu życia” w Żninie - Magda Staniszewska  z kl III B

 

 

Z paczkami świątecznymi dla potrzebujących

 

Nasza gazetka  styczeń 2017

 

Członkowie PCK   styczeń 2017

 

 

Opiekun SK PCK :Marek Spochacz

 ROGOWO 22.01.2017

Galeria zdjęć

Wiadomości